KORPORACJA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
PROTEKTOR Biuro Zachodnie Sp. z o.o.

Analiza aktualnej ochrony ubezpieczeniowej podmiotu gospodarczego – auditing

Zastosowanie instrumentu „ubezpieczeń” w działalności podmiotu gospodarczego w praktyce jest obciążone dość znacznym ryzykiem. Dlatego zawierając umowę z Ubezpieczycielem, musimy zadbać, aby mechanizm kompensacji strat po zaistnieniu ewentualnych zdarzeń szkodowych był pełny i pewny.  Możemy to uzyskać poprzez prawidłowe skonstruowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wynegocjowanie zmian tych zapisów zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU), które ograniczają odpowiedzialność Ubezpieczyciela. Musimy również wziąć pod uwagę, że cena jaką płacimy za ochronę ubezpieczeniową powinna stanowić przedmiot  skutecznych negocjacji z Zakładem Ubezpieczeń.

Mając na uwadze złożoność materii zawierania umów ubezpieczenia, proponujemy Państwu przeprowadzenie nieodpłatnej analizy zawartych Polis pod kątem: pokrycia istotnych ryzyk Państwa firmy, niebezpiecznych luk w zakresie ochrony, poziomu obciążeń finansowych na rzecz Zakładów Ubezpieczeń oraz stosowanych procedur likwidacji szkód.  Wyniki analizy są również wykorzystywane w optymalizacji kosztu ubezpieczenia i uszczelnianiu ochrony w przyszłych umowach ubezpieczeniowych.