Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych PROTEKTOR BZ Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem 60-112 Poznań , ul. Kościańska 39, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. Poznania VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000120786 NIP 778-10-06-342.

2. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji usługi brokerskiej, tj. przygotowania projektu ubezpieczeniowego, zawarcia i realizacji umowy/umów, ubezpieczenia, w tym także likwidacji szkód.

3. Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych PROTEKTOR BZ Sp. z o. o. będzie przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, dane adresowe, numery telefonów, adresy e-mailowe, dokumentację medyczną, PESEL.

4. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5. Odbiorcami danych są zakłady ubezpieczeń.

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy ubezpieczenia do czasu przedawnienia roszczenia.

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KORPORACJA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH PROTEKTOR Sp. z o.o.
NIP: 778-10-06-342
KRS: 0000120786 Sąd Rejonowy dla m. Poznania
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału podstawowego: 53.900,00 zł

Zezwolenie KNF na wykonywanie działalności brokerskiej nr 498 z dnia 31.01.1995 r.