Reklamacje

Informujemy o możliwości złożenia reklamacji zawierającej zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez KBU PROTEKTOR BZ Sp. z o.o. na rzecz Klienta w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

Z reklamacją może wystąpić każdy Klient korzystający z usług KBU PROTEKTOR BZ Sp. z o.o. niezależnie od formy, w jakiej prowadzi działalność gospodarczą.

Forma składania reklamacji:

  ●  w formie elektronicznej – na adres e-mail: biuro@protektor.poznan.pl

  ●  na piśmie – przesyłką pocztową wysłaną na adres siedziby albo osobiście w siedzibie KBU PROTEKTOR BZ Sp. z o.o.,

  ●  ustnie – telefonicznie u Opiekuna Klienta albo osobiście podczas wizyty Klienta w siedzibie KBU PROTEKTOR BZ Sp. z o.o.,

Każda reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, opis sytuacji będącej podstawą reklamacji oraz sprecyzowane żądanie Klienta w związku ze zgłaszaną reklamacją.

Zajęcie stanowiska na złożoną reklamację;

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, KBU PROTEKTOR BZ Sp. z o.o. poinformuje Klienta o przyczynie opóźnienia oraz okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, jak również określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony na piśmie lub – na wniosek Klienta – za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Możliwość odwołania :

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klientowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu KBU PROTEKTOR BZ Sp. z o.o. na piśmie na adres siedziby KBU PROTEKTOR BZ Sp. z o.o., w terminie 30 dni od otrzymania odpowiedzi na reklamację. O sposobie rozpatrzenia odwołania Klient zostanie powiadomiony na piśmie lub – na wniosek Klienta – za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

Ponadto Klient może wystąpić ze skargą bądź wnioskiem o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu do Komisji Nadzoru Finansowego.

Informacja dla Klientów będących osobami fizycznymi

W przypadku otrzymania negatywnej odpowiedzi na reklamację, Klientowi będącemu osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) przysługuje dodatkowo prawo wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy bądź z wnioskiem o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu (www.rf.gov.pl), jak również prawo wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego właściwego według przepisów o właściwości ogólnej albo do sądu właściwego według umowy o współpracy brokerskiej, jeżeli taka została przez Klienta i KBU PROTEKTOR BZ Sp. z o.o. zawarta, pozywając KBU PROTEKTOR BZ Sp. z o.o.  siedzibą w Poznaniu .